Audyt i kontrola zarządcza w jst wzór cel artykułuAudyt i kontrola zarządcza w jst wzór cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej także praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak również jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o kontroli zarządczej: reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w aspekt kontroli zarządczej, wzorów i celów kontroli zarządczej; reprezentacja różnorodnych podejść względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o kontroli zarządczej: nabycie umiejętności egzegezy i praktycznego stosowania aktualnych artykułów prawa; zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarządczej, spotęgowanie umiejętności powiązanych z procedurą zarządzania finansami publicznymi, nabycie praktycznych umiejętności w obszarze tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. sposoby tworzenia procedur wewnętrznych Adresaci artykułu o kontroli zarządczej: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Zobacz Podstawy legislacyjne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych. Standardy kontroli zarządczej w oddziałach sektora finansów publicznych. Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zadania objęte czynnościami sprawdzającymi. Odpowiedzialność za działanie kontroli zarządczej i obowiązki Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej, odpowiedzialność między innymi kierownika jednostki , pracowników jednostki. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową. Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, programowanie systemu kontroli zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce. Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.

Najnowsze artykuły:

Top