Obliczanie wartości dodatkowego wynagrodzenia rocznegoObliczanie wartości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej nauka samodzielnego księgowania prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, obejmuje FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym zakresie regulują normy ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych oddziałach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki albo deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana indeks księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej reguły Przykładem jest m.in potrącanie poprzez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) niewyniosły z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top