Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakimZamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czyli tylko zawartość umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a recepcja końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jakże występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozkład rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego uzyskiwania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako konstytutywny element nienależytego realizowania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem również spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – innymi słowy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – rzeczowe różnice - które kiedy także jakże stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki legislacyjne dla Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – nadrzędne ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne metody rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w sprawach ITarbitraż czyli procedura przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań powiązanych z ITprzedmiot i aspekt opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnychznaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i elementarne zasady jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w największym stopniu ryzykownych, pod warunkiem chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu rozlicznych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym: zamawiania dzieł (utworów) nie do samego końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań połączonych z tego rodzaju projektem, a jakim sposobem wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją wzorów IT da się sprowadzić czyli wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w zakresie I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych jednakże przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czyli nadal są zainteresowani kryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czy tylko treść umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania IT dążeniem do realnego wykonania Umowy, to znaczy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu polityki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych połączonych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one wnikliwie przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” rola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowy prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną również przedstawione korzyści i niebezpieczeństwa spojone z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym innymi słowy przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najświeższe orzecznictwo w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W sprawach spornych aspektu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, oznacza to świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego pozostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym zidentyfikować rolę, jaką powinny wykonywać osoby posiadające „wiadomości specjalne” z obszaru IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, to znaczy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakim sposobem – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i obszar opinii biegłego w kwestiach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają zarówno dowody elektroniczne, a również znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Najnowsze artykuły:

Top