Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemianyZmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w Instrukcję wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, które wprowadziły między innymi opcja składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe powiązane z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box to znaczy też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły dodatkowo zmiany dotyczące m.in. zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP to znaczy ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się jednakże na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego na rzecz tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych poprzez UKNF

Najnowsze artykuły:

Top