W podatkach ile podatek dochodowyW podatkach ile podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazanie precyzyjnych i istniejących informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu o podatku: przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT, umiejętność systematycznej weryfikacji czy podatek dochodowy jest kosztem uzyskania przychodu bieżących przepisów, usystematyzowanie dodatkowo zaktualizowanie informacji dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT i CIT, umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających odpowiedzialność podatkowe. Aresaci artykułu o podatku: osoby, jakie chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego, pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych i osób prawnych, osoby pełniące funkcje kierownicze, jakie podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych. Zobacz u nas Zeznania roczne

Najnowsze artykuły:

Top