Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocnaArtykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących zadłużenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego na rzecz przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego także przeróżnych prawo podatkowe co to rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany w obszarze prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjnego dodatkowo upadłości, kwestię rozliczeń ze spadkobiercami, wstąpienie spadkobierców do spółki i ich odpowiedzialność za długi spadkowe, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego, zasady powoływania zarządcy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w spadku, czynności notarialne powiązane z zarządem sukcesyjnym, postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne przedsiębiorstwa w spadku, kwestie niewypłacalności i upadłości zmarłego przedsiębiorcy, obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa w spadku, sukcesję podatkową spadkobierców, dziedziczenie koncesji i zwolnień, zmiany w obszarze prawa pracy wprowadzone przepisami ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Artykuł Planowanie sukcesyjne przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych i ekonomistów. Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania na rzecz celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu zysków z dywidendy innymi słowy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z dywidend dodatkowo innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu także o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od co reguluje prawo podatkowe osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego poprzez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie czyli odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu innymi słowy wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie wykładni indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie wykładni indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Najnowsze artykuły:

Top