Nowe prawo budowlane aktualizacja poprzezNowe prawo budowlane - aktualizacja poprzez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b oraz art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego i całkowity wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli terenowych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze ówczesny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Najnowsze artykuły:

Top