Plan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia FunkcjonowaniePlan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi omówienie Usługowe sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim zaprezentowano tutaj podstawowe reguły i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz z określeniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym wyznaczenie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia aktywności gospodarczej. Dalsza kwant opracowania zawiera wyrażenie omowne zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych dodatkowo poraktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy program kont. Ponadto załączone zostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń). Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza pozycja bibliograficzna została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, niemniej jednak również podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia kanonów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, czy też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. Drugie wydanie tej artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania dodatkowo wzbogacone o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, jakie będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach publikacji internetowej o fundacjach i stowarzyszeniach opisujemy między innymi nowe ustalenia legislacyjne dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z działalności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane zasady prowadzenia kampanii 1% oraz planowane przemiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe reguły sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne czyli roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, jakie w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

Najnowsze artykuły:

Top